ឧបករណ៍ការពាររលក

  • TSPD-DC Surge Protector សម្រាប់កម្មវិធី DC

    TSPD-DC Surge Protector សម្រាប់កម្មវិធី DC

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងនៃស៊េរី TSPD-DC អាចអនុវត្តបានចំពោះផ្នែកប្រព័ន្ធ DC ដែលទាបជាង 1000 V ការការពារត្រូវធ្វើឡើង ជាពិសេសសម្រាប់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៃប្រព័ន្ធថាមពលសូឡាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងការលើសវ៉ុលនៃបន្ទាត់រវាងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងផ្នែកអាំងវឺរទ័រ DC ដែលបណ្តាលមកពីរន្ទះ ឬការកើនឡើង។ .